Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Mindmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000330115, NIP: 5222920502, REGON: 14186677600000) jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą, działającym w formie spółki prawa handlowego (zwana dalej „Podmiotem leczniczym”).
 2.  Mindmed sp. z o.o. działa na podstawie:

  a) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 t.j. z późn. zm.).

  b) Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 t.j. z późn. zm.).

  c) Aktów wykonawczych do ww. ustaw.

  d) Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000240869., zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

  e) Innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Siedziba Mindmed sp. z o.o. znajduje się w Warszawie (00-864) przy ul. Krochmalnej 54/56

§ 2

Zakres przedmiotowy Regulaminu

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym, a w szczególności:

a) nazwę podmiotu;

b) cele i zadania Podmiotu leczniczego;

c) strukturę organizacyjną Podmiotu leczniczego;

d) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

e) miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń;

f) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Podmiotu leczniczego;

g) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego m.in. pod względem diagnostyczno-leczniczym.

h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

i) prowadzenie dokumentacji medycznej;

j) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

k) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Podmiotu leczniczego;

l) warunki pobierania odpłatności za organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 3

Słownik pojęć podstawowych

Użyte w regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:

a) Osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

b) Pacjent - osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Pacjentem Podmiotu leczniczego jest zarówno osoba dorosła, jak i osoba małoletnia. W przypadku pacjenta małoletniego znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które dotyczą jego reprezentowania lub współdziałania z jego przedstawicielem ustawowym/opiekunem faktycznym.

c) Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

d) Podmiot leczniczy – MindMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie Mindmed sp. z o.o.).

e) Kierownik Podmiotu leczniczego – Szymon Wierciński, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Mindmed sp. z o.o.

§ 4

Cele i zadania Podmiotu leczniczego

 1. Podstawowym celem Podmiotu leczniczego jest świadczenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii oraz prowadzeniu psychoterapii przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Do podstawowych zadań należy:

  a) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej,

  b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,

  c) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

  d) udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,

  e) farmakoterapia,

  f) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

  g) inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

§ 5

Struktura organizacyjna Podmiotu leczniczego i sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność przez swoje przedsiębiorstwo.
 2. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Podmiotu leczniczego tworzy Instytut Psychoterapeutyczny Mindmed:

  a) przy ul. Wschodniej 6/3 w Lublinie,

  b) przy ul. Krochmalnej 54/56 w Warszawie

  c) oraz przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Radomiu,

  podzielony na komórki organizacyjne.

 3. W ramach wyżej wskazanej jednostki organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne:

  a) poradnia psychoterapeutyczna,

  b) poradnia psychiatryczna,

  c) poradnia zdrowia psychicznego.

 4. Podmiotem leczniczym zarządza i kieruje Kierownik Podmiotu leczniczego - Szymon Wierciński.
 5. Kierownik Podmiotu leczniczego wykonuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na Podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje Podmiot leczniczy na zewnątrz.
 6. Kierownik Podmiotu leczniczego podejmuje i wykonuje czynności wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w stosunku do osób zatrudnionych lub współpracujących z Podmiotem leczniczym.
 7. Podczas nieobecności Kierownika Podmiotu leczniczego zastępuje go Marta Wiercińska lub inna osoba upoważniona na piśmie przez Kierownika Podmiotu leczniczego.

§ 6

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

 1. Podmiot leczniczy prowadzący Instytut zdrowia psychicznego/psychoterapeutycznego zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania:

  a) poradni psychiatrycznej,

  b) poradni psychoterapeutycznej

  mieszczących się:

   w budynku przy ul. Wschodniej 6/3 w Lublinie (miejsce udzielania świadczeń),

  w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Radomiu (miejsce udzielania świadczeń).

 3. W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego możliwe jest uzyskanie specjalistycznej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w zakresie diagnozy i terapii różnych problemów natury psychicznej m.in.:

  a) zaburzeń psychosomatycznych (uporczywe, nie mające podłoża medycznego dolegliwości somatyczne ze strony np. serca, układu pokarmowego, układu oddechowego czy moczowo- płciowego),

  b) zaburzeń nerwicowych (m.in. zespół przewlekłego zmęczenia z towarzyszącymi objawami somatycznymi takimi jak: zawroty głowy, bóle mięśniowe, napięciowe bóle głowy, zaburzenia snu),

  c) zaburzeń lękowych (m.in. fobie, uogólnione zaburzenia lękowe),

  d) zaburzeń afektywnych (m.in. dystymii, zaburzeń depresyjnych nawracających lub uwarunkowanych sytuacyjnie),

  e) zaburzeń adaptacyjnych (spowodowane np. przewlekłą chorobą somatyczną, żałobą po stracie bliskiej osoby, przewlekłego stresu czy napięcia emocjonalnego).

 4. Podmiot leczniczy świadczy usługi codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – w godzinach od 8:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik Podmiotu leczniczego lub inna upoważniona przez niego osoba, może zamknąć Poradnie prowadzone przez Podmiot leczniczy, o czym poinformuje pacjentów poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na drzwiach zewnętrznych Poradni i/lub na stronie internetowej Poradni.
 5. Szczegółowe informacje o godzinach pracy każdej z poradni, pacjent może uzyskać telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w recepcji, a także na stronie internetowej pod adresem: https://psychoterapia.org/kontakt

§ 7

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia zdrowia psychicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie - od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-21:00 lub całodobowo przez formularz online, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. Pacjentowi zgłaszającemu się do poradni po raz pierwszy zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna w wersji elektronicznej.
 5. W sytuacji, gdy pacjent nie może w warunkach ambulatoryjnych osiągnąć celu leczenia, wówczas lekarz psychiatra może skierować pacjenta na leczenie szpitalne.

§ 8

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez Podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 4. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 7. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, w sposób dla niego zrozumiały, a w przypadku niepomyślnych rokowań informacja winna być przekazana z taktem i rozwagą. Na życzenie pacjenta lekarz może nie udzielać mu pełnej informacji. Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom, może nastąpić tylko za zgodą pacjenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe.
 8. Pacjenta ma prawo uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji terapeutycznych dotyczących jego zdrowia poprzez:

  a) uzyskanie prostej, zrozumiałej i wyczerpującej informacji na temat potencjalnego ryzyka i spodziewanych korzyści, a także możliwości zastosowania innego postępowania terapeutycznego oraz skutkach w przypadku odmowy zastosowania proponowanego postępowania medycznego,

  b) każdorazowe wyrażanie zgody na postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne. Podjęcie działań medycznych bez zgody pacjenta jest możliwe tylko w razie wyższej konieczności (ratowania życia). Prawo wymienione powyżej obowiązuje w sposób ograniczony w przypadku niedorozwoju umysłowego pacjenta lub innych zaburzeń psychicznych, nieleczenie, których może zagrozić pacjentowi lub otoczeniu;

  c) innych sytuacji, w których prawo przewiduje ograniczone swobody decydowania pacjenta.

 9. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe akty prawne, regulaminy dot. wykonywania określonego zawodu.
 10. Pacjent na terenie Podmiotu leczniczego ma bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jak i używania innych środków odurzających.
 11. Pacjent ma obowiązek szanować wyposażenie będące w posiadaniu Podmiotu leczniczego. Pacjent zobowiązany jest pokryć koszty z tytułu szkód powstałych z jego winy.
 12. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.
 13. Pacjent ma obowiązek utrzymywania higieny osobistej oraz stosowania się do zaleceń lekarza.
 14. W sytuacji pozostawienia przez pacjenta na terenie Podmiotu leczniczego bez opieki odzieży, przedmiotów wartościowych i pieniędzy, Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez pacjenta postanowień niniejszego Regulaminu, pacjentowi może zostać odmówione udzielenie świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej życiu I zdrowiu pacjenta.
 16. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która zawiera przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności.
 17. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych Podmiotu leczniczego ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika podmiotu leczniczego.
 18. Pacjent ma prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym mu świadczeń zdrowotnych, jak i bezpośrednio kierować je do Kierownika Podmiotu leczniczego. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 19. Kierownik Podmiotu leczniczego zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 9

Warunki współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych

przedsiębiorstwa Podmiotu leczniczego

 1. Współdziałanie między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Kierownik Podmiotu leczniczego może powierzyć wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez Podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

§ 10

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W sytuacji, gdy wymaga tego dobro pacjenta, Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, a w szczególności w obszarze:

  a) Zapewnienia prawidłowej i szybkiej diagnostyki;

  b) Kompleksowego i skorelowanego leczenia pacjentów;

  c) Pełnej pielęgnacji pacjentów;

  d) Gwarancji dyskrecji i poszanowania intymności pacjenta;

  e) Ochrony danych osobowych pacjenta.

 2. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu, określają przepisy prawa.

§ 11

Prowadzenie dokumentacji medycznej i opłaty za jej udostępnianie

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020, poz. 666 z dn. 14.04.2020).
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:

  a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;

  b) podmiotom udzielającym świadczeń́ zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń́ zdrowotnych;

  c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań́, w szczególności kontroli i nadzoru;

  d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

  e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

  f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

  g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

  h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

  i) zakładom ubezpieczeń́, za zgodą pacjenta;

  j) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń́ zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

  k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;

  l) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  a) do wglądu w określonej poradni,

  b) przez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów, w tym również na nośnikach elektronicznych,

  c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru.

 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłaty na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Za wydanie dokumentacji medycznej nie może być pobierana opłata w przypadku, gdy pacjent zwraca się o nią po raz pierwszy.
 7. Stawki za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej wynoszą:

  a) 0,35 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),

  b) 10,04 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona),

  c) 2,00 zł – za informatyczny nośnik danych.

§ 12

Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na powyższe, nie ma znaczenia fakt, czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne, które uprawnia go do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne:

  a) Konsultacja psychiatryczna: 160-300zł,

  b) Konsultacja psychoterapeutyczna: 160-300 zł.

 3. Pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem.
 4. Zapłaty za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne można dokonać: gotówką, kartą kredytową/debetową.
 5. Na prośbę pacjenta za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.

§ 13

Monitoring wizyjny

 1. Regulacje prawne dotyczące monitoringu pomieszczeń w podmiotach wykonujących działalność leczniczą znajdują się w art. 23a ustawy o działalności leczniczej.
 2. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w placówce medycznej jest:

  a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki medycznej, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, pacjentom, osobom towarzyszącym i odwiedzającym;

  b) zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza;

  c) wspomaganie nadzoru medycznego nad pacjentami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. System monitoringu obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne.
 4. System monitoringu wizyjnego w placówce medycznej obejmuje kamery rozmieszczone wewnątrz budynków, urządzenia wraz z oprogramowaniem służące do rejestracji i podglądu obrazu z kamer, odtwarzania oraz kopiowania nagrań.
 5. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer. Zakazana jest rejestracja dźwięku.
 6. Monitoring funkcjonuje przez całą dobę. Decyzję o jego trwałym lub czasowym wyłączeniu może podjąć wyłącznie Kierownik Podmiotu leczniczego.
 7. Dane z monitoringu obejmują:

  a) oznaczenie daty i godziny zarejestrowanego zdarzenia;

  b) wizerunek osób, których określone zachowanie zostało zarejestrowane na nagraniu.

 8. Pozostałe szczegółowe informacje związane z monitoringiem wizyjnym zostały zamieszczone w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w placówce medycznej.

§ 14

Zamawianie usług zdrowotnych na odległość

 1. W celu rezerwacji wizyty przez pacjenta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość z uwzględnieniem wybranej przez pacjenta ścieżki składania zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług przez MindMed sp. z o.o[1] .
 2. W Regulaminie świadczenia usług przez MindMed sp. z o.o. został określony rodzaj i zakres Usług, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku świadczenia Usług zdrowotnych nie znajdują zastosowania regulacje prawne z ustawy Prawa Konsumenta, co wynika z art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. tej ustawy.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Podmiotu leczniczego i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy tj. na tablicy ogłoszeń w recepcji poszczególnych poradni oraz na stronie internetowej Podmiotu leczniczego pod adresem: https://psychoterapia.org

Warszawa,

dn. 17.10.2022

Kierownik Podmiotu leczniczego Szymon Wierciński

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press