Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Regulamin świadczenia usług przez MindMed sp. z o.o.

Spis treści

1. DEFINICJE POJĘĆ 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Rezerwacja usługi poprzez stronę internetową

4.2. Rezerwacja usługi dla przedsiębiorców

4.3. Rezerwacja usługi za pomocą formularza kontaktowego

4.4. Rezerwacja usługi za pomocą chatbota

4.5. Rezerwacja usługi za pomocą infolinii telefonicznej

4.6. Rezerwacja usługi za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail)

4.7. Rezerwacja usługi za pomocą Facebook chat lub Google chat

5. CENY USłUG I FORMY PŁATNOŚCI

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG (KONSUMENT, PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY) – nie dotyczy usług zdrowotnych

7.  REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

8. ZWROTY – nie dotyczy usług zdrowotnych

9. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. ZMIANY REGULAMINU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik:

  a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych działająca przez przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym przez przepisy prawa, która korzysta z usług oferowanych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.psychoterapia.org;

  b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, w której zatrudnione są osoby fizyczne korzystające z usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach umowy podstawowej o współpracy. 

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zamówienia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) - osoba fizyczna dokonująca zamówienia w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zamówionej usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, będąca osobą małoletnią – jeżeli nie ukończyła 16 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, gdy ukończyła 16 rok życia, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletności wymagana jest zgoda tej osoby oraz jej przedstawiciela ustawowego, uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć w:

  a) konsultacji telefonicznej,

  b) wideokonsultacji na platformie Google Meet (w ramach pakietu G Suite Basic),

  c) wizycie w stacjonarnym gabinecie. 

 6. Usługodawca – MindMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie MindMed sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (00-819) przy ul. Złotej nr 71 lok. 7. KRS nr: 0000330115, NIP: 5222920502, REGON: 14186677600000, odpowiedzialna za realizację zamówionych usług.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Pacjenta składane za pomocą udostępnionej przez Usługodawcę ścieżki składania zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 8. Ścieżki składania zamówienia:

  a) przez stronę https://www.psychoterapia.org/, za pośrednictwem formularza zamówienia,

  b) przez stronę https://www.psychoterapia.org/, za pośrednictwem formularza kontaktowego,

  a) przez stronę https://www.psychoterapia.org/, za pośrednictwem chatbota,

  b) przez infolinię telefoniczną (numer telefonu do kontaktu wskazany jest m.in. na stronie: https://www.psychoterapia.org/),

  c) przez korespondencję elektroniczną (e-mail) – wiadomość e-mail wysłana przez Pacjenta na adres skrzynki elektronicznej: recepcja@psychoterapia.org,

  d) przez SMS – wiadomość SMS wysłana przez Pacjenta na numer telefonu Usługodawcy,

  e) przez Facebook chat,

  f)  przez Google chat,

  g) przez aplikację do kalendarza (w przypadku stałej współpracy z Przedsiębiorcą, będącym stałym partnerem Usługodawcy).

 9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Pacjentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość z uwzględnieniem wybranej przez Pacjenta ścieżki składania zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem albo pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą.
 11. Usługa – usługa psychologiczna, psychoterapeutyczna lub psychiatryczna, będąca przedmiotem umowy o świadczenie usług pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą albo pomiędzy Przedsiębiorcą a Usługodawcą. Usługa może przybrać formę:

  a) konsultacji telefonicznej,

  b) wideokonsultacji na platformie Google Meet (w ramach pakietu G Suite Basic),

  c) wizyty w stacjonarnym gabinecie.

 12. Specjalista – psycholog, psychoterapeuta, psychiatra świadczący na rzecz Pacjenta specjalistyczne usługi związane z zakresem wykonywanego zawodu, zarówno w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności leczniczej, jak również poza taką działalnością.
 13. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz. 576 t. j. z późn. zm.).
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t. j. z późn. zm.).
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t. j. z późn. zm.). Jednak ustawa ta nie znajdzie zastosowania do Usług o charakterze zdrowotnym, oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności leczniczej (zakres tych Usług wynika z Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego[1] ). W tym przypadku przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się, co wynika wprost z art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t. j. z późn. zm.).
 17. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku świadczenia Usług zdrowotnych nie znajdują zastosowania regulacje prawne z ustawy Prawa Konsumenta, co wynika z art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. tej ustawy.
 2. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu złożenia zamówienia i finalizacji złożonego zamówienia poprzez dokonanie zapłaty.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi, Pacjentowi niniejszy Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, a w szczególności procesem składania zamówienia. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej: https://www.psychoterapia.org.
 4. Zamówienie Usługi za pośrednictwem narzędzi dostępnych na stronie internetowej do automatyzacji procesów składania zamówienia odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
 5. Zamówienie Usługi za pośrednictwem infolinii telefonicznej, wiadomości SMS oraz w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) odbywa się 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 21.00 przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
 6. Zamówienie Usługi za pośrednictwem aplikacji do kalendarza, w przypadku stałej współpracy z Przedsiębiorcą, będącym stałym partnerem Usługodawcy przez osoby zatrudnione u tego Przedsiębiorcy, odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
 7. Z Usługodawcą można kontaktować się:

  a) stacjonarnie pod adresem: MindMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie MindMed sp. z o.o.) ul. Krochmalna 54/56, 00-864 Warszawa;

  b) telefonicznie: (+48) 503 504 501;

  c) pod adresem e-mail: recepcja@psychoterapia.org.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika, Pacjenta następujących wymagań technicznych:

  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, iOS;

  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,

  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail oraz numeru telefonu (do otrzymania SMS z linkiem do spotkania oraz płatności).

 2. W przypadku Usługi wideokonsultacji oprócz wymagań określonych w ust. 1, konieczne będzie wyposażenie urządzenia do odbioru wideokonsultacji w mikrofon, wbudowany głośnik lub słuchawki oraz kamerę internetową.
 3. Obowiązkiem Pacjenta przed skorzystaniem z Usługi wideokonsultacji jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Pacjenta, należy zwrócić się do Usługodawcy.
 4. Usługodawca informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym lub innym, z którego korzysta Pacjent (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Pacjentowi dostęp do Usług wideokonsultacji.
 5. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i innych, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usługi wideokonsultacji.
 6. W przypadku wyboru przez Pacjenta konsultacji telefonicznej w celu przeprowadzenia rozmowy ze Specjalistą w sposób zapewniający satysfakcję dla każdej ze stron, Pacjent powinien zadbać o właściwą jakość urządzenia (telefonu komórkowego, smartfona) oraz ciągłość usługi telekomunikacyjnej u swojego operatora.
 7. Usługodawca informuje, że problemy techniczne lub ograniczenia techniczne wskazane w ust. 6, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Pacjentowi dostęp do usługi konsultacji telefonicznej. Ze względu na powyższe, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do usługi konsultacji telefonicznej.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Rezerwacja usługi poprzez stronę internetową

 1. W celu zamówienia Usługi należy wejść na stronę internetową: https://www.psychoterapia.org, a następnie w sekcji „Umów się na wizytę” dokonać wyboru:

  a) Wybierz gabinet - dokonanie wyboru gabinetu online lub stacjonarnego (różne lokalizacje);

  b) Wybierz terapeutę – tutaj zostały wskazane imiona i nazwiska wszystkich dostępnych w ramach usługi terapeutów;

  c) Wybierz zakres dat – do oznaczenia na kalendarzu w jakim czasookresie Usługa ma zostać wykonana. 

 2. Po zaznaczeniu preferowanych opcji określonych w ust. 1 pkt a-c, należy przejść do komunikatu wyszukiwania poprzez kliknięcie w przycisk „Szukaj”.
 3. Po przekierowaniu do wyników wyszukiwania, Pacjent ma możliwość zapoznania się z opisem dot. wybranego terapeuty, a także dokonuje wyboru daty i godziny realizacji Usługi poprzez zamieszczony kalendarz szczegółowy.
 4. Po wybraniu daty i godziny z kalendarza, Pacjent przystępuje do rezerwacji. Zostaje przekierowany do sekcji „Rezerwacja”, gdzie wskazana jest jeszcze raz data i godzina wizyty, a także pola obowiązkowe do uzupełnienia:

  a) imię,

  b) nazwisko,

  c) email,

  d) telefon.

 5. Po uzupełnieniu obowiązkowych pól określonych w ust. 4 pkt a-d, należy zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, ewentualnie dobrowolnego checkboxa na otrzymywanie informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego, a następnie wysłać Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję wizytę i płacę”. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.
 6. Jeżeli po przekierowaniu do sekcji „Rezerwacja”, Pacjent chce zrezygnować z kontynuacji składania zamówienia wystarczy, że zamknie okno przy użyciu zamieszczonego w prawnym górnym rogu przycisku.
 7. Pacjent dokonując kliknięcia w przycisk „Rezerwuję wizytę i płacę” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.
 8. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, Pacjent zostaje przekierowany w zależności od rodzaju gabinetu stacjonarny lub online do wyboru dokonania płatności:

  a) w przypadku gabinetu stacjonarnego ma możliwość wyboru dokonania płatności: przelew elektroniczny (przez operatora płatności Przelewy24) lub płatność gotówką/kartą płatniczą na miejscu w gabinecie;

  b) w przypadku gabinetu online dokonuje płatności w drodze przelewu elektronicznego (przez operatora płatności Przelewy24).

 9. Wysłanie przez Pacjenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po dokonaniu płatności w formie przelewu elektronicznego, kiedy środki pieniężne wpłyną na konto Usługodawcy (w przypadku płatności przez Przelewy24 automatycznie po otrzymaniu środków przez Usługodawcę), Pacjent otrzymuje SMS z potwierdzeniem wizyty.
 11. W przypadku zamówienia wizyty w gabinecie stacjonarnym, jeżeli Pacjent wybrał opcję płatności gotówką lub kartą płatniczą w gabinecie, płatność dokonywana jest w dniu realizacji Usługi. Z uwagi na powyższe, po wybraniu takiej opcji płatności po rezerwacji wizyty, zgodnie z ust. 8 pkt a (płatność gotówką/kartą płatniczą w gabinecie) Pacjent otrzymuje SMS z potwierdzeniem wizyty. Tym samym zobowiązuje się do dokonania płatności z odroczonym terminem płatności tj. w dniu realizacji Usługi.
 12. Jeżeli Pacjent po otrzymaniu SMS z potwierdzeniem wizyty (ust. 10 i ust. 11) nie będzie mógł w niej uczestniczyć, ma możliwość zmiany terminu wizyty poprzez wysłanie SMS o treści „NIE” w odpowiedzi zwrotnej na numer telefonu, z którego otrzymał potwierdzenie wizyty, z zastrzeżeniem ust. 14. Następnie Pacjent otrzyma informację o nowym terminie wizyty. Zmiana wizyty może nastąpić tylko jeden raz, chyba że wystąpią zdarzenia losowe na które Pacjent nie miał wpływu (np. choroba, wypadek).
 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, gdy Pacjent dokonał zapłaty w drodze przelewu elektronicznego, wpłacone przez niego środki pieniężne w drodze przelewu elektronicznego, podlegają zaliczeniu na kolejną wizytę. Natomiast przy wyborze płatności bezpośrednio w dniu wizyty stacjonarnej, zapłata za wizytę zostanie uregulowana w tym dniu.
 14. Jeżeli Pacjent nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji/konsultacji telefonicznej, to wpłacona kwota w drodze przelewu elektronicznego nie podlega zwrotowi, a w przypadku płatności gotówkowych/kartą płatniczą w gabinecie, Pacjent będzie obowiązany uregulować zaległą płatność z tytułu niewykonania umowy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, w związku z tym otrzyma od Usługodawcy przypomnienie w drodze SMS o obowiązki zapłaty takiej kwoty w terminie 7 dni od jej otrzymania.
 15. W sytuacji, o której mowa w ust. 12, jeżeli Pacjent dokona zmiany terminu wizyty i następnie nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideokonsultacji/konsultacji telefonicznej, wówczas odpowiednie zastosowanie w zakresie konsekwencji takiego zachowania znajdą postanowienia z ust. 14.
 16. Osoba zamawiająca wizytę odpowiada za wskazanie nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówienia, w szczególności błędy w numerze telefonu, adresie e-mail, a w razie zamawiania wizyt przez osoby trzecie, a nie przez bezpośrednich Pacjentów, za brak przekazania informacji Pacjentowi o zamówionej dla niego Usłudze. W tym zakresie Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy w wyniku niewyjaśnienia tych okoliczności, finalnie nie dojdzie do realizacji Usługi.

4.2. Rezerwacja usługi dla przedsiębiorców

 1. W celu zamówienia Usługi należy wejść na dedykowaną podstronę utworzoną w ramach łączącej Usługodawcę z Przedsiębiorcą umowy podstawowej o współpracy lub skorzystać z infolinii dedykowanej Przedsiębiorcy w ramach łączącej Usługodawcę z Przedsiębiorcą umowy podstawowej o współpracy.
 2. Szczegółowe warunki współpracy oraz ścieżka składania zamówienia Usługi określona jest bezpośrednio w umowie podstawowej o współpracy.

4.3. Rezerwacja usługi za pomocą formularza kontaktowego

 1. W celu rezerwacji usługi za pomocą formularza kontaktowego, należy w formularzu „Zamawiam bezpłatną konsultację” wypełnić pola:

  a) imię,

  b) email,

  c) nr telefonu,

  d) a także odznaczyć checkboxa o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu, ewentualnie checkboxa na otrzymywanie newslettera.

 2. Podczas tej pierwszej bezpłatnej konsultacji konsultant Usługodawcy pomaga w dokonaniu wyboru rodzaju psychoterapii i terapeuty.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu konsultacji, o której mowa w ust. 2, Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub gabinecie online.
 4. Dalsza ścieżka dokonywania zamówienia Usługi poprzez kalendarz online opisana jest w rozdziale 4.1. „Rezerwacja usługi przez stronę internetową”.
 5. Jeżeli Pacjent nie dokona wyboru składania ścieżki zamówienia przez kalendarz dostępny na stronie internetowej (zgodnie z ww. ust. 4), wtedy Usługodawca wysyła bezpośrednio na podany przez Pacjenta numer telefonu link do podsumowania zamówienia oraz link do płatności elektronicznych. W celu finalizacji transakcji przed przekierowaniem do e-płatności, Pacjent dokonuje akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, ewentualnie wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.

4.4. Rezerwacja usługi za pomocą chatbota

 1. W celu rezerwacji Usługi za pomocą chatbota, po wejściu w interakcję z botem, należy dokonać wyboru jednej z dostępnych opcji:

  a) Proszę o kontakt telefoniczny recepcji.

  b) Chcę porozmawiać z Opiekunem na chacie.

  c) Chcę dowiedzieć się więcej o terapii.

 2. W zależności od dokonanego wyboru, gdy finalnym etapem będzie decyzja Pacjenta o wyborze dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub gabinecie online.
 3. Dalsza ścieżka dokonywania zamówienia Usługi opisana jest w rozdziale 4.1. „Rezerwacja usługi przez stronę internetową”.
 4. Jeżeli Pacjent nie dokona wyboru składania ścieżki zamówienia przez kalendarz dostępny na stronie internetowej (zgodnie z ww. ust. 3), wtedy Usługodawca wysyła bezpośrednio na podany przez Pacjenta numer telefonu link do podsumowania zamówienia oraz link do płatności elektronicznych. W celu finalizacji transakcji przed przekierowaniem do e-płatności, Pacjent dokonuje akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, ewentualnie wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.

4.5. Rezerwacja usługi za pomocą infolinii telefonicznej

 1. W celu rezerwacji Usługi za pomocą infolinii telefonicznej, należy wybrać numer telefonu: 503 504 501 dostępny m.in. na stronie internetowej: https://www.psychoterapia.org/.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub gabinecie online.
 3. Dalsza ścieżka dokonywania zamówienia Usługi opisana jest w rozdziale 4.1. „Rezerwacja usługi przez stronę internetową”.
 4. Jeżeli Pacjent nie dokona wyboru składania ścieżki zamówienia przez kalendarz dostępny na stronie internetowej (zgodnie z ww. ust. 3), wtedy Usługodawca wysyła bezpośrednio na podany przez Pacjenta numer telefonu link do podsumowania zamówienia oraz link do płatności elektronicznych. W celu finalizacji transakcji przed przekierowaniem do e-płatności, Pacjent dokonuje akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, ewentualnie wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.

4.6. Rezerwacja usługi za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail)

 1. W celu rezerwacji Usługi za pomocą korespondencji elektronicznej, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: recepcja@psychoterapia.org.
 2. Jeżeli po wymianie wiadomości e-mail, Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub gabinecie online.
 3. Dalsza ścieżka dokonywania zamówienia Usługi opisana jest w rozdziale 4.1. „Rezerwacja usługi przez stronę internetową”.
 4. Jeżeli Pacjent nie dokona wyboru składania ścieżki zamówienia przez kalendarz dostępny na stronie internetowej (zgodnie z ww. ust. 3), wtedy Usługodawca wysyła bezpośrednio na podany przez Pacjenta numer telefonu link do podsumowania zamówienia oraz link do płatności elektronicznych. W celu finalizacji transakcji przed przekierowaniem do e-płatności, Pacjent dokonuje akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, ewentualnie wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.

4.7. Rezerwacja usługi za pomocą Facebook chat lub Google chat + inne

 1. W celu rezerwacji Usługi za pomocą chatu Facebooka (Messenger), wtyczka dostępna na stronie internetowej: https://www.psychoterapia.org/ lub Google chat (usługa oferowana w ramach pakietu Google Workspace), należy skontaktować się z Usługodawcą w ramach wybranego narzędzia.
 2. Jeżeli po wymianie wiadomości e-mail, Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub gabinecie online.
 3. Dalsza ścieżka dokonywania zamówienia Usługi opisana jest w rozdziale 4.1. „Rezerwacja usługi przez stronę internetową”.

5. CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za realizację Usług objętych przedmiotem zawartej pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem umowy o świadczenie usług pobierana jest opłata w wysokości:

  a) konsultacja psychoterapeutyczna:

 2. konsultacja telefoniczna (jednorazowa) – 160-300 zł brutto
 3. wideokonsultacja  (jednorazowa) – 160-300 zł brutto
 4. wizyta w stacjonarnym gabinecie (jednorazowa) - 160-400 zł brutto

  b) konsultacja psychiatryczna:

 5. konsultacja telefoniczna (jednorazowa) – 160-300 zł brutto
 6. wideokonsultacja  (jednorazowa) – 160-300 zł brutto
 7. wizyta w stacjonarnym gabinecie (jednorazowa) - 160-400 zł brutto
 8. Pacjent dokonuje płatności za zamówione Usługi, adekwatnie do wybranej ścieżki składania zamówienia:
 9. W przypadku realizacji Usług na rzecz Przedsiębiorców, zasady odpłatności ustalane są na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Usługodawcę z Przedsiębiorcą.

  a) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Usługodawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer płatności. Regulamin e-płatności realizowany przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://ekspres.przelewy24.pl/info/regulamin. Dokonanie płatności w sposób wskazany powyżej stanowi podstawę do realizacji wybranej Usługi na rzecz Pacjenta.

  b) płatność gotówką/kartą płatniczą bezpośrednio w gabinecie stacjonarnym – Pacjent w przypadku wyboru takiej formy płatności dokonuje płatności w dniu realizacji Usługi w gabinecie stacjonarnym.

2. Dokonując zapłaty za Usługę Pacjentowi wydawany jest paragon lub faktura.

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG (KONSUMENT, PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY) – nie dotyczy usług zdrowotnych

 1. Obowiązkiem Usługodawcy jest dostarczenie Konsumentowi Usług wolnych od wad.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli Usługa ma wadę prawną. Ta odpowiedzialność jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorców.
 3. Konsument może składać reklamacje dotyczące Usług lub samego procesu składania Zamówienia.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. reklamacje@psychoterapia.org.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak Konsument nie ma obowiązku skorzystania z tego wzoru formularza.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak Konsument, może skorzystać z prawa rękojmi (wady prawne) i złożyć reklamację.

7.  REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników/Pacjentów.
 2. Użytkownik/Pacjent może poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: reklamacje@psychoterapia.org
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik/Pacjent powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

8. ZWROTY – nie dotyczy usług zdrowotnych

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy, tj. ul. Krochmalna 54/56, 00-864 Warszawa: lub za pomocą adresu e-mail: zwroty@psychoterapia.org. Konsument ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 2. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług na odległość, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 4. Usługodawca dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.
 5. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.

9. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Użytkownik/Pacjent, korzystając ze strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b) korzystania ze strony internetowej zgodnie z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,

  c) niewykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania w ramach strony niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

  d) korzystania z całości treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie na użytek osobisty,

  e) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności[2] .

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały, które zostały zamieszczone na stronie internetowej są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja, inne). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021, poz. 1062 t. j. z późn. zm.).
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:

  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./

  Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 3. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 1575 t. j. z późn. zm.)
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Data opublikowania aktualnego Regulaminu[3] : ….

12. ZMIANY REGULAMINU

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania strony internetowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zamówionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zamówienia. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Użytkownikom na stronie internetowej.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej strony internetowej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja na stronie internetowej po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Załącznik nr 1

Formularz reklamacyjny dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

 

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

 

MindMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą przy ul. Złotej nr 71 lok. 7, 00-819 Warszawa,

KRS nr: 0000330115, NIP: 5222920502, REGON: 14186677600000

E-mail: reklamacje@psychoterapia.org

 

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:  …………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………

Telefon: …………………………………….

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………

 

Formularz reklamacji

 

  Niniejszym zawiadamiam, że zamówiona przeze mnie w dniu ……………………………… Usługa w postaci ……………………………………….. jest wadliwa. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

 

obniżenia ceny Usługi o kwotę .................................................... (słownie: ..............................................................................................................................................................................................................) zł, proszę o zwrot podanej kwoty na konto ......................................................................................................................................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny Usługi na konto ........................................................................................................................................................................................................................... na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *).

 

 

…………………………………..

(Podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

 

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

MindMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą przy ul. Złotej nr 71 lok. 7, 00-819 Warszawa,

KRS nr: 0000330115, NIP: 5222920502, REGON: 14186677600000

E-mail: zwroty@psychoterapia.org

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ………………………………………………………………………....

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………….

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o świadczenie usług dot. Usługi w postaci ……………………..* zawartej w dniu …………………………………… .

 

 

 

  ..……………………………..

    (podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*należy wybrać umowę zawartą z Konsumentem/Przedsiębiorcą uprzywilejowanym (pozostałe skreślić, jeżeli nie dotyczą) i wskazać dokładnie nazwę Usługi


Do podlinkowania ten Regulamin

Do podlinkowania PP

Do uzupełnienia data zamieszczenia Regulaminu na stronie www

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press